Super Enchi Pastel YellowBelly NC:2015 MaleBPSEncPasYB15M01